بعضی وقتا حس میکنم چقدر تنهام

دلم از همه چیز و همه کس میگیره

میام اینجا و پناه میارم به تو و باز توئی سنگ صبورم

ای کاش باهام حرف میزدی ای کاش میفهمیدی چی میگم

صفحه ی سفید و خالی دلت رو سیاه میکنم

مینویسم
آنقدر مینویسم تا شاید دلم خالی شه

پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ 18:53 |- مریم -|

ϰ-†нêmê§